Godzilla pt.2 : Counter Attack (1955)

Godzillas Counter Attack
Original title : Gojira no gyakushĂ»

Director : Motoyoshi Oda

Main Cast : Hiroshi Koizumi, Setsuko Wakayama, Minoru Chiaki

Company : Toho

Ishiro Honda was busy with Half Human/Jujin Yukiotako so the direction of the movie was given to Oda.

Godzilla (us version) : King of the monsters (1956)
Godzilla pt.3 : King Kong vs Godzilla (1962)
Godzilla pt.5 : Ghidorah, the Three-Headed Monster (1964)
Godzilla pt. 6 : Godzilla vs. Monster Zero (1965)
Godzilla pt.8 : Son of Godzilla (1967)