The path of the king (1971)

The Path of the King
Original title : Nihon yakuza-den : Sôchiyô e no michi (日本やくざ伝 総長への道)

Director : Masahiro Makino

Main Cast : Ken Takakura, Koji Tsuruta, Tomisaburo Wakayama

Company : ToeiBakuto kirikomi-tai (1971)
Modern Yakuza pt.1 : Law of Shameless (1968)
Kaisan Shiki (1967)
Sochiyo no kubi (1979)
International Gang in Kobe (1975)