Sochiyo no kubi (1979)

Sochiyo no kubi
Original title : Sochiyo no kubi

Director : Sadao Nakajima

Main Cast : Bunta Sugawara, Noboru Ando, Koji Tsuruta

Company : ToeiBakuto kirikomi-tai (1971)
The true story of the Ando Gang pt.2 : Attack (1973)
Wolves, Pigs and Men (1964)
International Gang in Kobe (1975)
Sex Life and Escape of Noboru Ando (1976)